بخش
سنگ مولتی طی فناوری پیچیده ای با سفارش و همکاری شرکت سارگن در کشور هنگ گنک و تایلند از ترکیبات زیر ساخته شده است و خواص تمامی سنگها در یک سنگ جمع شده است

1.فیروزه (ضد چشم زخم)
2.یشم
3.حدید (دفع انرژی منفی)
4.گلداستون (ضد استرس)
5.دو نوع سنگ نمک (با خواص درمانی)
6.سنگ مگنا (که خاصیت مغناطیسی و درمانی دارد)
7.ترکیبات زمرد(آلومینا)
8.ترکیبات یاقوت (سیلیکات)
9.عقیق 

10.لاجورد

بصورت علمی نام سنگ مولتی است (یا مولتی ویتامین سنگها) و از بعد اعتقادی هم نام دیگر این سنگ مشکل گشا است به دلیل ترکیبی از سنگهای مختلف و مورد احترام افراد معتقد (که در یک سنگ جمع شده است)