تصاویری از شرکت و مدیریت

مدیریت شرکت آقای سید عماد محمدی

اهدا تندیس طلا به پهلوان جواد محجوب قهرمان جودو

گفتگوی صمیمانه با هنرمند کشورمان آقای حسام نواب صفوی

حضور سید جواد هاشمی و گفتگویی صمیمانه با ایشان پیرامون دنیای سنگها

تصاویری از ساختمان و محیط شرکت


نمونه شناسنامه بین المللی سنگ

ثبت در وزارت ارشاد با کد 1.1.70967765.0.3
گواهی نامه های بین المللی شرکت