تامین سنگ های قیمتی برای شما


تامین سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به شرح زیر بصورت قیراطی یا گرمی 

و یا کار شده روی جواهرات حسب سفارش شما

1.یاقوت
2.فیروزه
3.زمرد
4.توپاز
5.سیترین
6.الکساندریت
7.اوپال
8.گلداستون
9.حدید
10.یشم
11.عقیق 
12.عقیق سیاه (با خواص مغناظیسی و درمانی)
و غیره ...