*

**

فهرست

سنگ مولتی رد استون

سنگ درمانی  مولتی رد استون:
ترکیبات عقیق و یاقوت قرمز بیشتری در این سنگ وجود دارد و رنگ پایه سنگ قرمز است
بصورت مولتی درمانی با خواص مغناطیسی هم قابل ارائه است 

سنگ وانتومکیس

سنگ درمانی وانتومکیس:
سنگ مولتی 12 ترکیب با خواص مغناطیسی است 

سنگ بلومیکس

سنگ درمانی بلومیکس:
این سنگ پایه اش مولتی لاجورد و فیروزه و یاقوت آبی است
بصورت درمانی و مغناطیسی هم قابل ارائه است

سنگ گلد استون

سنگ درمانی گلد استون:
این سنگ دارای خواص ضد استرسی است
سنگ گلد استون هم بصورت مولتی  و هم بصورت درمانی قابل ارائه است

سنگ سبز کروما

سنگ سبز کروما:
این سنگ ترکیب یشم و زمرد است
هم میتواند بصورت درمانی باشد یعنی خواص مغناطیسی داشته باشد هم بدون خواص مغناطیسی


چشم نظر