* » » سنگ بلومیکس

**

فهرست

سنگ بلومیکس

سنگ درمانی بلومیکس:
این سنگ پایه اش مولتی لاجورد و فیروزه و یاقوت آبی است
بصورت درمانی و مغناطیسی هم قابل ارائه است


چشم نظر