* » » سنگ سبز کروما

**

فهرست

سنگ سبز کروما

سنگ سبز کروما:
این سنگ ترکیب یشم و زمرد است
هم میتواند بصورت درمانی باشد یعنی خواص مغناطیسی داشته باشد هم بدون خواص مغناطیسی


چشم نظر