* » » سنگ مولتی رد استون

**

فهرست

سنگ مولتی رد استون

سنگ درمانی  مولتی رد استون:
ترکیبات عقیق و یاقوت قرمز بیشتری در این سنگ وجود دارد و رنگ پایه سنگ قرمز است
بصورت مولتی درمانی با خواص مغناطیسی هم قابل ارائه است چشم نظر